Esperance - verloskundig centrum Arnhem e.o. | Burgemeester Matsersingel 200 6843 NZ Arnhem | 026-3614892 | info@esperance-arnhem.nl

Het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Voor de meest actuele informatie ga naar;

RIVM onderzoek van mijn ongeboren kind

RIVM informatie over de 20-weken echo

Op de website van het RIVM vindt u vertalingen van de brochure in diverse talen.

Toelichting bij het structureel echoscopisch onderzoek

Dit onderzoek vindt bij voorkeur plaats bij 19 - 20 weken zwangerschapsduur (de 20-weken echo), maar mag tussen 18 en 21 weken.

Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kindje. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje. Ook wordt gekeken of het ongeboren kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Het onderzoek duurt ongeveer 30-40 minuten.

Voor een tweelingzwangerschap wordt de dubbele tijd uitgetrokken, er zijn immers twee kinderen die volledig bekeken worden.

Welke structurele afwijkingen komen het meest voor en zijn met de echo op te sporen?

  • Nierafwijkingen (1 op de 30-50 kinderen)
  • Hartafwijkingen (1 op de 125 kinderen)
  • Neurale buisdefecten (1 op de 700 kinderen)
  • Buikwandafwijkingen (1 op de 4000 kinderen)

Nierafwijkingen komen het meest voor bij pasgeborenen en zijn meestal niet ernstig.
De oorzaak is vaak een stoornis van de urineleider(s) waardoor de in de nier(en) geproduceerde urine niet goed door kan stromen naar de urineblaas. Dit is meestal van tijdelijke aard maar kan soms blijvend zijn waardoor er stuwing in de nier(en) ontstaat.  Dit kan leiden tot een infectie en soms blijvende beschadiging van de nier(en). Verwijzing naar de kinderarts of kinderuroloog kan plaatsvinden.

Hartafwijkingen komen relatief vaak voor, maar zijn moeilijk met echoscopisch onderzoek te ontdekken. Het hartje van het ongeboren kindje is nog erg klein en beweegt voortdurend.

Neurale buisdefecten zijn afwijkingen aan de rug, het hoofd of de hersenen van het kindje. Deze defecten kunnen bijna altijd met zekerheid met echo-onderzoek vastgesteld worden, uitgezonderd kleine afwijkingen. Bij een open ruggetje (spina bifida) blijft een deel van het ruggenmerg onbeschermd.

Buikwandafwijkingen zijn vaak goed zichtbaar met een echo. Ze zien er zeer ernstig uit maar zijn over het algemeen goed chirurgisch behandelbaar.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?

Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking zelf, een open ruggetje is bijvoorbeeld makkelijker op te sporen dan een hartafwijking. Daarnaast kunnen bewegingen van het kindje tijdens het echo-onderzoek en een forse bouw of dikkere buikwand van de aanstaande moeder het echo-onderzoek aanzienlijk bemoeilijken.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Ook nu geldt weer dat:

  • u de keuzevrijheid heeft wel of niet te kiezen voor dit onderzoek
  • u zelf bepaalt wat u met de uitslag doet
  • niet alle aangeboren afwijkingen voor de geboorte kunnen worden opgespoord
  • het onderzoek niets ‘verandert’ aan het ongeboren kindje.

De uitslag

De uitslag wordt tijdens / aansluitend aan het onderzoek met u besproken.
Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO).
Uw verloskundige of gynaecoloog neemt contact met u op om het vervolgonderzoek met u te bespreken. Daarna kunt u voor dit uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen worden.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen

Bij sommige afwijkingen is het voor de opvang van het kindje beter als deze al voor de bevalling bekend zijn. De extra zorg die voor het kindje tijdens en na de bevalling nodig is, kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kindje  met een aangeboren afwijking.

Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kindje al in de baarmoeder te behandelen.
Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat de mogelijkheid te overwegen om de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking op grond van een afwijking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken. Vanzelfsprekend wordt bij elke gevonden afwijking, voorzover mogelijk, uitbegreid met u besproken wat de eventuele consequenties zijn van de gevonden afwijking voor het kindje en voor u.

Nadelen

Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.

Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van het kindje. Het kan zijn dat een vervolgonderzoek nodig is, in de hoop dat het kindje dan wel goed ligt.

Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

Een ongunstige uitslag

Als na één van de onderzoeken blijkt dat uw kindje een aangeboren afwijking heeft, dan kunt u voor ingrijpende keuzes komen te staan. Zwangerschapsafbreking is mogelijk tot de vierentwintigste week van de zwangerschap. De bevalling wordt dan ingeleid voordat het kindje kan overleven buiten de baarmoeder.
Als u professionele hulp bij de verwerking van uw beslissing op prijs stelt, kan uw verloskundige of gynaecoloog voor u een afspraak maken.

Onverwachte bevindingen

Als u kiest voor echo-onderzoek hoopt u natuurlijk dat alles er prima uit ziet. Ouders realiseren zich soms niet, of onvoldoende, dat een echo-onderzoek ook onplezierige, onverwachte bevindingen op kan leveren. De echoscopiste zal uitleg geven bij de beelden die zij ziet. Als zij een afwijking ziet of vermoedt zal ze dit altijd met u bespreken. U kunt vervolgens zelf bepalen wat u met deze informatie wilt doen.

Tot slot

Prenatale screening blijft een risicoselectie. Het is goed om alle consequenties voor uzelf op een rij te zetten. Na eventueel verder onderzoek kunt u voor de keuze komen te staan om de zwangerschap voort te zetten dan wel af te breken. Een zeer ingrijpende  keuze.

Door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prenatale screening  wordt u nu de mogelijkheid geboden om te kiezen voor prenataal echoscopisch onderzoek. Het onderzoek is niet verplicht. Uw wensen en vragen kunt u altijd bespreken met uw verloskundige of gynaecoloog.

Bescherming persoonsgegevens en follow-up formulier

Als u besluit om uw ongeboren kindje te laten onderzoeken worden persoonlijke gegevens van u en het ongeboren kindje in een medisch dossier opgeslagen. Tot die persoonlijke gegevens behoort ook het beeldmateriaal dat tijdens de screening wordt gemaakt. Espérance is verplicht om uiterst zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en alleen toegang tot deze gegevens te verschaffen aan personen die bij een eventuele behandeling zijn betrokken.  Op het aanvraagformulier wordt uw toestemming vastgelegd om de gegevens - anoniem - te mogen gebruiken ter beoordeling van de kwaliteit van het screeningsonderzoek, het echocentrum en de echoscopisten. Tevens geeft u daarmee toestemming tot het anoniem opnemen van de resultaten in de landelijke databank 'Peridos'.
U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u hiertegen bezwaar heeft. Indien u geen toestemming geeft, heeft dit geen enkel gevolg voor de wijze waarop u voor, tijdens of na de screening zult worden behandeld. Uw toestemming wordt echter zeer op prijs gesteld.

Na afloop van de 20-weken echo krijgt u een zogenaamd follow-up formulier mee. Wij verzoeken u dit formulier na de geboorte ven uw kindje in te vullen en te mailen of op te sturen naar Espérance. Op deze manier willen we controleren of we niets over het hoofd hebben gezien en of de eventuele verwijzing terecht is geweest. Ook dit is in het belang van onze kwaliteitsbewaking. We zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking.